PRAVILNIK O ČLANARINI IN VADNINI

Na podlagi določila 18. člena Statuta društva Nogometno društvo Primorje, je Upravni odbor društva dne 12. 5. 2016 sprejel naslednji pravilnik:

1. člen

Članarina je obvezna in enotna za vsakega člana društva in znaša 40,00€ na leto. Vadnina je obvezna za vse člane kluba od U7 do U19, ki želijo trenirati po programu društva Nogometno društvo Primorje, za kakovosten razvoj igralcev. Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba.

• plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani,

• plačila je lahko delno oproščen igralec, ki to dokaže s potrdilom institucije (primer zdravniško spričevalo) in odobri predsednik društva ter mladoleten igralec iz socialno ogrožene družine (dokazilo s strani CSD),

• igralec, ki je oddaljen vsaj 15 km od kluba,

• avtomatične oprostitve vadnine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira,

• Igralec, ki je v mesecu opravil 2 aktivnosti ali več je dolžan plačati celotno mesečno vadnino,

• članarina se plačuje za novo sezono (predvidoma v mesecu oktobru)

2. člen

Letna vadnina za treniranje v ekipah znaša 400,00€; 300,00€; ali 200,00€. lahko pa se jo plačuje tudi v mesečnih obrokih (september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij) po 40,00€; 30,00€; ali 20,00€.

• Selekcije od U8 do U19; letna vadnina 400,00 €, mesečna 40 €.

• Selekcija U7 in mlajši; letna vadnina 200,00 €, mesečna 20,00 €.

Višina letne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na 10 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Vsled tega je vadnina skozi leto, ne glede na intenzivnost enaka, razen v mesecu juliju in avgustu se vadnina ne plača, kljub temu, da se že pričnejo aktvnosti, tudi v mesecu juliju za ekipe, ki nastopajo v državnih ligah.

3. člen

Vadnino morajo plačevati vsi tisti, ki trenirajo in ne trenirajo ter so odsotni po lastni krivdi (tudi v primerih dopustov in drugih odsotnosti). Vadnina se mora plačevati redno za vsak mesec in sicer najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana IO kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe. Trener ekipe je dolžan poskrbeti, da se vodi evidenca vadnin ter dostavlja morebitna denarna plačila vadnin v roku (20. v mesecu) na sedež kluba. Posedovanje denarja s strani trenerja pridobljenega iz vadnin je prepovedana in se v primeru neupoštevanja pravilnika trenerja sankcionira.

4. člen

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih vadnin ter članarine.

5. člen

Kadar sta v klubu 2 (dva) ali več članov iste družine, je letna vadnina za vsakega člana 300,00€ oziroma 30,00 €/mesečno oziroma 20,00 €/mesečno za U7. Če ima družina tri člane je letna vadnina za vsakega 250,00€ oziroma oziroma 20,00 €/mesečno za U7.

6. člen

Način plačila članarine določi IO društva ND Primorje (UPN obrazec – položnica, trajnik,….) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

7. člen

Ta pravilnik velja z dnem sprejema na upravnem odboru društva.

Ajdovščina, 12.05. 2016.

Predsednik društva: Bojan Adžić